Zasady świadczenia usług szkoleniowych szkolenia4u

 

Pkt I.

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu, zwana dalej „Kursantem” oraz osoba zamawiająca, kupująca, opłacająca szkolenie, zwana dalej „Zamawiającym”, jest zobligowana do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

 

Pkt II.

szkolenia4u nie bierze odpowiedzialności odnośnie jakichkolwiek niedokładności, nieprawidłowości i/lub błędów mogących znaleźć się w materiałach szkoleniowych dostarczonych kursantom podczas szkolenia.

 

Pkt III.

szkolenia4u nie bierze odpowiedzialności za żadne możliwe szkody, powstałe w związku z przeprowadzanymi lub organizowanymi przez siebie szkoleniami.

 

Pkt IV.

Zgłoszenie na szkolenie przeprowadzane bądź organizowane przez szkolenia4u musi być przeprowadzone za pomocą formularzy rezerwacyjnych, znajdujących się na stronie internetowej www.szkolenia4u.com

 

Pkt V.

Firma szkolenia4u powinna otrzymać wypełniony formularz rezerwacyjny najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W szczególnych okolicznościach, po wcześniejszych ustaleniach z pracownikiem szkolenia4u, istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni od daty jego rozpoczęcia.

 

Pkt VI.

Kursant/Zamawiający ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.

 

Pkt VII.

W przypadku rezygnacji, o której mowa w Pkt VI, szkolenia4u musi otrzymać zgłoszenie rezygnacji drogą mailową. Kursant/Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych jeżeli zgłoszenie rezygnacji wpłynie do szkolenia4u nie później niż na 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym, Kursant/Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia 50% ceny szkolenia.

 

Pkt VIII.

Należność za kurs jest taka jak podano w ofercie szkoleniowej, chyba że pracownik szkolenia4u ustalił z Kursantem/Zamawiającym inną cenę. W przypadku nie wysłania takiej oferty do Kursanta / Zamawiającego, wysokość należności za szkolenie jest taka sama jak podano na stronie www.szkolenia4u.com (i podstronach). Wszelkie ustalenia cenowe muszą być udokumentowane w formie pisemnej (mailowo bądź w formie pisma wysłanego pocztą).

 

Pkt IX.

Cena kursu, w zależności od ustaleń pracownika szkolenia4u oraz Kursanta/Zamawiającego zawiera:
– obiad
– catering
– certyfikaty w języku polskim i angielskim
– notatnik
– długopis
– materiały szkoleniowe (skrypt wykładowcy oraz ćwiczenia i rozwiązania do ćwiczeń)
– książkę związaną tematycznie ze szkoleniem

 

Pkt X.

Uiszczenie należności za szkolenie może nastąpić:
I. W przypadku osób fizycznych przed rozpoczęciem kursu – płatność odbywa się na podstawie faktury pro forma, wysłanej do Kursanta / Zamawiającego drogą mailową przez pracownika szkolenia4u
II. W przypadku przedsiębiorstw w trakcie lub po zakończeniu kursu na podstawie faktury VAT z 14 dniowym terminem płatności (chyba, że strony ustaliły inny termin płatności).
III. Uiszczenie opłaty na podstawie indywidualnego porozumienia z pracownikiem szkolenia4u. W takim przypadku wszelkie ustalenia cenowe muszą być udokumentowane w formie pisemnej (mailowo bądź w formie pisma wysłanego pocztą).

 

Pkt XI.

Ostateczna decyzja odnośnie wariantu opłacenia kursu o którym mowa w Pkt X ppkt I – III pozostaje w gestii szkolenia4u.

 

Pkt XII.

W przypadku, gdy ilość osób zgłoszonych na szkolenie nie pokrywa kosztów kursu, szkolenia4u ma prawo przesunąć kurs na inny ustalony przez siebie termin.

 

Pkt XIII.

Nowy termin szkolenia, o którym mowa w Pkt XII, będzie ustalany po wcześniejszych konsultacjach z kursantami (mailowo lub telefonicznie).

 

Pkt XIV.

szkolenia4u zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia, jeżeli nie będzie ono możliwe do zrealizowania, ze względu na przyczyny nie zależne od szkolenia4u.

 

Pkt XV.

W sytuacji, o której mowa w Pkt XIV, Kursant / Zamawiający otrzymuje zwrot wpłaconych na poczet kursu środków i nie może domagać się od szkolenia4u rekompensaty za szkody lub utracone korzyści powstałe w wyniku tej sytuacji.

 

Pkt XVI.

Zamawiający/ Kursant ma prawo do zmiany terminu kursu indywidualnego bądź zamkniętego, jednakże zmiana taka może wiązać się ze zmianą ceny szkolenia przez szkolenia4u, celem zrekompensowania poniesionych przez szkolenia4u dodatkowych kosztów.

 

Pkt XVII.

Wszystkie pomoce naukowe, materiały szkoleniowe, skrypty wykładowców, prezentacje, ćwiczenia, rozwiązania do ćwiczeń jak i sprzęt na którym szkolenie się odbywa, należy do szkolenia4u.

 

Pkt XVIII.

szkolenia4u zastrzega sobie zachowanie praw autorskich do wszystkich materiałów szkoleniowych udostępnionych kursantom w podczas trwania kursu, przez wykładowcę lub w inny sposób.

 

Pkt XIX.

Kursant/Zamawiający nie ma prawa do użyczania, udostępniania bądź kopiowania materiałów, o których mowa w Pkt XVII, jak również do prowadzenia bądź organizowania szkoleń na rzecz innych podmiotów, osób trzecich i/lub swoich pracowników z wykorzystaniem materiałów, o których mowa w Pkt XVII.

 

Pkt XX.

Zamawiający zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności za przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie „Zasady świadczenia usług szkoleniowych przez szkolenia4u” przez osoby delegowane przez niego na kurs.

 

Pkt XXI.

Wszystkie ustalenia między szkolenia4u a Kursantem/Zamawiającym muszą mieć formę pisemną (e-mail bądź, pismo wysłane listem poleconym na adres korespondencyjny szkolenia4u).

 

Pkt XXII.

Wszystkie ewentualne spory mogące być wynikiem powyższego regulaminu, będą rozstrzygane na drodze polubownej.